design/top_bilde.jpg
mobile_logo_500.png

MENY

Sundgot. I skogholtet til venstre på biletet kan ein finne fleire gravhaugar / gravrøyser.
Sundgot. I skogholtet til venstre på biletet kan ein finne fleire gravhaugar / gravrøyser.

Kulturminnearbeid på Dimnøya

Fyrste gongen det vart satsa på eit kulturminneår var i 1997. Den gong skapte den nasjonale satsinga stor oppslutning over heile landet, og kvar kommune valde sitt kulturminne. I Ulstein valde ein Skjervøybuda, som sidan vart riven. Som tusenårsminne valde ein merkeleg nok det yngste området av alle – den tidlegare makkefjøra utanfor kyrkja, som no er rådhusplassen. Kanskje illustrerer desse hendingane nettopp grunnar til at ein må arbeide med å opne folk sin vilje til å reflektere over kva nærleik til historiekunnskapar gjer med oss. Og kanskje var det nettopp også av slike grunnar at styremaktene i si tid etablerte eit kulturminneprosjekt?

|
“Langt vest i havet i brot og i brand ligg ho so einsam, vår fatige strand. Uppfyr stend fjelli so trauste, dei grå. Utfyr ligg havet uroleg, det blå.” Første vers av Fløsongen.
“Langt vest i havet i brot og i brand ligg ho so einsam, vår fatige strand. Uppfyr stend fjelli so trauste, dei grå. Utfyr ligg havet uroleg, det blå.” Første vers av Fløsongen.

Fløminne - del 3

No er det mest so det er helg alltid. Før var det kvardag når det var kvardag. So kom helga som eit gildt avbrøyte. Serleg jula då. Alt skulle liksom vera unnagjort til høgtida. Det var ikkje so mykje småkakebaking, men lefse baka dei, og ellest brød og finekake. Kavring og klingre kjøpte dei. Etter kvart vart det noke småkake òg. Serleg fatigmann og jødekake.

|
“Ulstein 2” fotografert på hamna i Lerwick på Shetland, mars 1969.
“Ulstein 2” fotografert på hamna i Lerwick på Shetland, mars 1969.

Forliset til "Ulstein 2"

Til neste år er det 45 år sidan ”Ulstein 2” gjekk på grunn og forliste i Rundesundet. Har laga denne artikkelen no, medan munnlege kjelder som opplevde forliset framleis lever.

|
Solveig Berge Strandebø, fødd 11.08.1913 og død 09.01. 1999. Solveig var ei av dei første kvinnene i Ulstein kommunestyre og i mange år var ho styrar på telegrafen i Ulsteinvik
Solveig Berge Strandebø, fødd 11.08.1913 og død 09.01. 1999. Solveig var ei av dei første kvinnene i Ulstein kommunestyre og i mange år var ho styrar på telegrafen i Ulsteinvik

Solveig Berge Strandebø

Solveig Berge Strandebø var frå garden Berge i Herøy kommune. Ho vart fødd 11.08.1913, same året som kvinnene i Norge fekk allmenn stemmerett. Solveig var nest eldst i ein syskjenflokk på fire. Ho hadde ei eldre syster, Regina, og ein yngre bror, Gudmund, og yngstesystra Anne. Faren, Abel Berge, var bonde og fleire periodar ordførar i Herøy. Han representerte partiet Venstre. Mora, Josefine, tok seg av borna og var aktiv i gardsdrifta.

|
Nils var ein aktiv natur- og friluftsmann og spesielt interessert i å gå i fjellet. Her frå ein tur til hytta si ved Brørevatnet.
Nils var ein aktiv natur- og friluftsmann og spesielt interessert i å gå i fjellet. Her frå ein tur til hytta si ved Brørevatnet.

Illegal radiolytting i Ulstein

Det var vel på hausten 1941 at avgjerda om at alle radiomottakarar i Noreg skulle innleverast, og frå då av var det straffbart å ha apparat og å skaffe nytt utanom det ein fekk ved å lese den tysk-kontrollerte pressa.

|
Fødd 12. mars 1912 – død 14. september 2006.
Fødd 12. mars 1912 – død 14. september 2006.

Hallbjørg Hop –
omsorgsperson og kulturberar

Hallbjørg Hop var fødd i Sundgot-huset (der skomakar Gunvald Sundgot hadde verkstad i Kyrkjegata) 12.mars 1912. Ho budde ei kort tid i huset til Marta Hovden i Vikemyra (Marta var fadder på Hallbjørg) til familien flytta til topphusvære i Fredheim i 1914 og seinare til nybygd Sunnmøre Ungdomsskule på Reiten i 1918. Her budde familien til dei fekk eigen heim i Osnesbakkane i 1940. Hallbjørg var såleis ektefødd ulsteining, og budde mesteparten av livet i denne kommunen som ho var så sterkt knytt til gjennom arbeidet, både som organist i Ulstein kyrkje og som frivillig kulturberar i ulike samanhengar.

|
Oddny er fødd i 1921.
Oddny er fødd i 1921.

Portrett av Oddny Holte

- Eg vil ikkje sjå henne.
- Det kan du. Det er ikkje slik du trur, svara jordmora.

|
Ved 50 års-jubileet for søndagsskulane i Ulstein i 1945 blei det laga eit festskrift over arbeidet. Heftet syner eit mangfaldig og rikt søndagsskulearbeid i Ulstein med søndagsskule i alle krinsane. Illustrasjonen ovanfor og alle bileta er henta frå festskriftet.
Ved 50 års-jubileet for søndagsskulane i Ulstein i 1945 blei det laga eit festskrift over arbeidet. Heftet syner eit mangfaldig og rikt søndagsskulearbeid i Ulstein med søndagsskule i alle krinsane. Illustrasjonen ovanfor og alle bileta er henta frå festskriftet.

Søndagsskulen i Ulstein

«Du har gledt meg Herre med ditt verk.» Salme 92, 5.
Sundagsskulearbeidet i Ulstein har vore og er eit ovrikt stykke av kristeninnsats og kristenkjærleik gjennom 50 år. Det står respekt av dei kvinnor og menn, som i kjærleik til Gud og borna – år etter år – gjekk til arbeidet for å så Guds ord i barnesjela utan tanke på løn eller vinning. Men det står fast det ordet av Jesus: «Alt det de har gjort mot ein av desse minste brørne mine, det har de gjort imot meg.» Matt. 25, 40.

|
Lidvard er fødd 10. mars 1917. Her avbilda saman med artikkelforfattar Johs.
Lidvard er fødd 10. mars 1917. Her avbilda saman med artikkelforfattar Johs.

Lidvard Ulstein - eit liv i krig og fred på sjø og land

Lidvard gjorde til dels vaksen manns arbeid alt frå 8-10-årsalderen. Slik kunne det vere den tida, totalt avvik frå det som er vanleg kvardag for born og unge i dag.

|
Biletet syner ei av dei mange ishavsskutene som dreiv med fiske i Kvitsjøen.
Biletet syner ei av dei mange ishavsskutene som dreiv med fiske i Kvitsjøen.

Ei 17. Mai-feiring i Kvitsjøen for 50 år sidan

«Vikingen» har fått ein prat med han. Det er ein uvanleg 17. mai han fortel om, og det høvde så meint at det no nett er 50 år sidan.
- No fortel Oskar Garnes:

|
På biletet ser vi Ingeborg og Andreas Ringstad. Desse var besteforeldra til Andreas som har samla og fortalt sogene.
På biletet ser vi Ingeborg og Andreas Ringstad. Desse var besteforeldra til Andreas som har samla og fortalt sogene.

Tre soger frå gamle dagar

Då eg vaks opp hadde vi ikkje elektrisk straum på Ringstad før eg var i 10-11-årsalderen.

|
Ulstein kyrkje er ei åttekantkyrkje frå 1849. Kyrkja stod fram til 1878 ute på gamle Ulstein kyrkjestad før den blei flytta til sentrum.
Ulstein kyrkje er ei åttekantkyrkje frå 1849. Kyrkja stod fram til 1878 ute på gamle Ulstein kyrkjestad før den blei flytta til sentrum.

“Ulsteins-kyrkja”

Snaud og kvit og kald hev kyrkja i Ulstein stade der no i 36 aar sidan ho vart flutt inn til Vik. Ho var daa ikring 30 aar gamall, og det var visst ikkje mykje merkelegt med henne før heller. Men som ho stod der etter flyttjingi var ho ikkje betre enn før, berre tomare og kaldare.

|
- Julius Ulstein; litt om idretten i din ungdom fram til Hødd vart skipa. Du er 92 år no og kan fortelje korleis det var.
Artikkelforfattar: Hans Gisle Holstad
- Julius Ulstein; litt om idretten i din ungdom fram til Hødd vart skipa. Du er 92 år no og kan fortelje korleis det var. Artikkelforfattar: Hans Gisle Holstad

Den første idretten i Ulstein

Julius Ulstein var fødd i 1885. Artikkelen er eit bandopptak med Julius Ulstein frå 1977, og stod på trykk i Vikebladet / Vestposten 9. januar 1990.

|
Husa på garden Øygardsgjerdet, lengst vest på Nesjestranda, der Ingeborg Nesje/Havåg var ifrå. Då dette luftfotoet var teke, venteleg eingong i 50-åra, er der kome ny løe. Stovehuset er som det var i 1936.
Husa på garden Øygardsgjerdet, lengst vest på Nesjestranda, der Ingeborg Nesje/Havåg var ifrå. Då dette luftfotoet var teke, venteleg eingong i 50-åra, er der kome ny løe. Stovehuset er som det var i 1936.

Å reise i gamle dagar

Vi som er gamle kjem igjen og igjen attende til dei voldsomme endringane som har skjett i levekåra våre dei siste seksti, sytti åra. Og neppe på noko område er forandringane så store som når det gjeld å reise.

|
Svenskeveien er ein kløvvei som går frå Eiksundsætra til Supasteinen.
Svenskeveien er ein kløvvei som går frå Eiksundsætra til Supasteinen.
|
Fødd 31.03. 1892 og død 17.06. 1960.
Fødd 31.03. 1892 og død 17.06. 1960.

Olav Mathias Seljeseth

Ei forteljing om ein grunnleggar
Han skreiv seg for O.I. Seljeseth. I kjem frå faren Ingebrigt. Han blei fødd på garden Seljeset i Gurskedalen, den gong i Herøy kommune, seinare Sande kommune.

|
Dampskipet D/S Snorre
Dampskipet D/S Snorre

A/S Snorre

A/S Snorre vart skipa i 1902, føremålet var å drive havfiske med dampskip. Dette var noko nytt , denne tida var det vanleg med segl, og fisket foregjekk utanfor kysten her.

|

Nettsida er drifta av